ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 3 บรรหาร-ชวลิต-รัฐธรรมนูญ 2540)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 3 บรรหาร-ชวลิต-รัฐธรรมนูญ 2540)
… หลังจากที่รัฐบาลของนายชวนได้ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย ก็ได้รับความเห็นชอบจากพรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีนายชวนเป็นหัวหน้าก็ต้องไปเป็นพรรคฝ่ายค้าน เนื่องจากคะแนนเสียงไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ การบริหารราชการแผ่นดินของนายบรรหาร ดำเนินไปได้ประมาณ 1 ปี ก็เกิดมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายบรรหาร โดยพรรคฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่าบิดาของนายบรรหารเป็นบุคคลต่างด้าว กอปรกับกระแสกดดันต่าง ๆ นานา ที่ถาโถมมาสู่รัฐบาล จึงต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกตั้ง ส.ส. ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ผลจากการเลือกตั้ง ส.ส.ดังกล่าว ทำให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสืบต่อจากนายบรรหาร
ผลงานอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลนายบรรหาร ก็คือ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 211 เพื่อกำหนดให้มีองค์กรที่เรียกว่า “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” (ส.ส.ร.) ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 99 คน มีที่มาดังนี้
1.ผู้แทนจากการเลือกตั้งทางอ้อมของประชาชนทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน
2.ผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน จำนวน 8 คน
3.ผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 8 คน
4.ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 7 คน
โดย ส.ส.ร. ชุดนี้ ได้ดำเนินการกำหนดกรอบเบื้องต้นของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และยกร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่า “เป็นประชาธิปไตยและประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด” ซึ่งได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็น “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ คือ การกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพที่กว้างขวางขึ้น และปฏิรูประบบอำนาจอธิปไตยทั้งสาม เช่น อำนาจนิติบัญญัติ ได้กำหนดคุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่ระดับปริญญาตรี กำหนดให้มี ส.ส. 2 ประเภท คือ แบบบัญชีรายชื่อ (party list) 100 คน และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 1 คน (one man one vote) รวม 400 คน รวมเป็น ส.ส. 500 คน สาเหตุที่มีการกำหนดให้มี ส.ส. party list ก็เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครที่ต้องการไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร แต่ไม่คุ้นเคยกับการลงพื้นที่พบปะประชาชน ได้มีโอกาสในการทำงานทางการเมือง เสมือนให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางอ้อม แต่มิได้เป็นการลดทอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจาก ส.ส.ที่ได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดแต่อย่างใด กำหนดให้นับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ จุดเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่ง ๆ เพื่อป้องกันมิให้หัวคะแนนของผู้สมัครแต่ละรายทราบว่า ในหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ มีผู้ลงคะแนนเสียงให้แก่พรรคหรือผู้สมัครคนนั้น ๆ หรือไม่ กำหนดให้วุฒิสภามีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จำนวน 200 คน การสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ ในเมื่อเป็นที่สงสัยว่าการเลือกตั้งในครั้งนั้น ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งแบ่งได้เป็นการให้ผู้สมัครรายที่มีปัญหากลับมาลงเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) หรือตัดสิทธิผู้สมัครรายนั้น (ใบแดง) อำนาจบริหาร เช่น กำหนดห้าม ส.ส. ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็น ส.ส. ต่อไป เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และอำนาจตุลาการ ได้กำหนดให้มีศาลใหม่ขึ้นจำนวน 2 ศาลและ 1 แผนกในศาลฎีกา คือ “ศาลรัฐธรรมนูญ” แทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยปัญหาอันเกิดขึ้นจากกฎหมายและองค์กรต่าง ๆ ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ “ศาลปกครอง” เพื่อให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ “ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะ อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้กำหนดให้ฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง ด้วยการตั้ง “สำนักงานศาลยุติธรรม” ขึ้นรับผิดชอบงานธุรการของศาล แทนการสังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรมอีกด้วย
นอกจากนี้แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้กำหนดให้มีองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร จำนวน 5 องค์กร คือ
1.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งปรับปรุงมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
2.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
3.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
4.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
5.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทั้ง 5 องค์กรดังกล่าว ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เนื่องจากผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งนี้ จะต้องได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งก่อน จึงจะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้
ในยุครัฐบาลพลเอกชวลิต ได้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ และการปล่อยกู้ในต่างประเทศโดยผ่านกิจการวิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking Facilities: BIBFs) ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นและถึงจุดวิกฤติหรือ “ฟองสบู่แตก” ในยุคของพลเอกชวลิต โดยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบค่าเงินบาทให้เป็นการลอยตัวแบบมีการจัดการ (managed float) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะนักธุรกิจที่กู้เงินตราต่างประเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของตน ที่จะต้องชำระคืนหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศมูลค่าเท่าเดิม แต่เมื่อคิดเป็นเงินบาทแล้วกลับสูงขึ้นเป็นเท่าตัว และการจัดตั้งองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อเข้าควบคุมกิจการ และสั่งปิดบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำนวน 58 แห่ง (ภายหลังได้สั่งเปิดกิจการ 2 แห่ง จึงคงเหลือที่ปิดเป็นการถาวร 56 แห่ง) จึงได้มีการชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่พลเอกชวลิตออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ถนนสีลม จนพลเอกชวลิตไม่สามารถทนแรงกดดันดังกล่าวได้จึงต้องลาออกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540…
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
27 พฤศจิกายน 2551
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s