ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 7 ปัญหาในรัฐบาลทักษิณ)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 7 ปัญหาในรัฐบาลทักษิณ)
… วิกฤติที่สำคัญในรัฐบาลของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ก็คือ วิกฤติที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ และวิกฤติที่เกิดขึ้นในประเทศเอง สำหรับวิกฤติที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั้น มีดังต่อไปนี้
1.ปัญหาเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากรัฐบาลของนายชวน รัฐบาลของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ได้ใช้ความสามารถในการบริหารธุรกิจของตนเองจนประสบผลสำเร็จ มาใช้ในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ จนทำให้ฐานะการคลังของประเทศมีความเข้มแข็ง สามารถใช้คืนเงินที่รัฐบาลนายชวนได้กู้ยืมมาจาก IMF ได้หมดสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2546 ก่อนกำหนดที่จะต้องใช้คืนในเดือนพฤษภาคม 2548 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ จึงได้ประกาศ “เอกราชของชาติไทย” โดยการรณรงค์ให้ประชาชนประดับธงชาติไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อแสดงถึงอิสรภาพทางการเงินที่ประเทศไทยปลอดพ้นภาระผูกพันจาก IMF และยังเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ให้กู้ยืมแก่ประเทศอื่นอีกด้วย
สำหรับในภาคเอกชนก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เผยแพร่อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP) ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดการเติบโตของการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในประเทศไทย ไม่ว่าผู้ผลิตจะมีสัญชาติใดก็ตาม พบว่าในปี 2544 คิดเป็นร้อยละ 2.2 ปี 2545 คิดเป็นร้อยละ 5.3 ปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 7.1 ปี 2547 คิดเป็นร้อยละ 6.3 ปี 2548 คิดเป็นร้อยละ 5.6 และปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 5.2
ในส่วนของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand Index: SET Index) ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 13,17,117, -13,7 และ -5 ตามลำดับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตลาดหลักทรัพย์ mai) ก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเทียบกับปีก่อนหน้าในปี 2544-2549 เป็นร้อยละ 502,34,47,37,13 และ -12 ตามลำดับ จนทำให้บริษัทจดทะเบียนหลาย ๆ แห่งสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งแรก ภายหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่สูงขึ้นของทั้งดัชนีราคาหุ้น และกำไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียนนี้ สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในแนวทางการบริหารประเทศของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ที่สามารถนำพากิจการของตนผ่านพ้นมรสุมมาได้ จึงเชื่อว่าสามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ นักลงทุนจึงเข้ามาลงทุนในกิจการต่าง ๆ มากขึ้น จนทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทต่าง ๆ สูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นก็สูงขึ้นไปด้วยนั่นเอง
ความสามารถในการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีท่านนี้ ยังได้ส่งผลไปถึงในภาคการเกษตร ซึ่งประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม สามารถผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพารา ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของโลก เป็นผู้นำมาเลเซีย และอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีท่านนี้ได้ดำเนินนโยบายร่วมกับทั้งสองประเทศดังกล่าว ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินการผลิตและการตลาดยางร่วมกัน โดยแต่ละประเทศจะลดกำลังการผลิตยางลง เพื่อป้องกันมิให้ผลิตผลยางล้นตลาด ผลจากการดำเนินนโยบายร่วมกันดังกล่าว ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ยางที่ประมูลซื้อขาย ณ ตลาดกลางหาดใหญ่ในช่วงปี 2544-2549 เพิ่มขึ้นตลอดมา จากเดิมที่ราคาเคยอยู่ที่กิโลกรัมละไม่เกิน 30 บาท กลายเป็นกิโลกรัมละประมาณ 70 บาท ในยุคของนายกรัฐมนตรีท่านนี้ ผลของการบริหารประเทศจนทำให้เศรษฐกิจของชาติฟื้นตัวจาก “ย่ำแย่” เป็น “รุ่งเรือง” เช่นนี้ นาง Gloria Macapagal-Arroyo ประธานาธิบดีแห่งประเทศฟิลิปปินส์จึงได้ขนานนามแนวทางการบริหารของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณว่าเป็น “Thaksinomics” และยังได้นำแนวทางนี้เผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเพื่อนำไปประยุกต์ใช้อีกด้วย
2.เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากลได้จี้บังคับให้นักบิน ขับเครื่องบินพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์ก และอาคารทรงห้าเหลี่ยม ที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (Pentagon) ในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และในช่วงเวลาหลังจากนั้น ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่าง ๆ นานา เช่น การนำเชื้อโรคส่งไปพร้อมกับจดหมาย ในลักษณะเดียวกับอาวุธชีวภาพ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจึงได้มีมติที่ 1373 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 ขอให้ทุกประเทศร่วมมือดำเนินการป้องกันและปราบปรามการอันใดที่เป็นการก่อการร้าย ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจึงได้ดำเนินการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สำคัญ ๆ และยังได้จัดส่งคณะไปศึกษาดูงานการรักษาความปลอดภัยตามท่าอากาศยานในต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งกำลังก่อสร้างในขณะนั้น และในปี 2546 ได้ตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2546 เพื่อกำหนดโทษของการก่อการร้ายให้เป็นไปตามมติของคณะมนตรีฯ โดยกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดฐานก่อการร้ายและผู้เกี่ยวข้อง และได้มีการออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2546 เพื่อกำหนดให้ความผิดฐานก่อการร้าย เป็นความผิดมูลฐานที่สามารถใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ในการตรวจสอบและดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้
3.ปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการระบาดของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จำนวน 2 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (severe acute respiratory syndrome: SARS) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนาไวรัส และพาราไมโซไวรัส เริ่มระบาดจากเมืองกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และระบาดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก จนทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวก็ตาม รัฐบาลจึงได้ออกแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และได้รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
และอีกโรคหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ โรคไข้หวัดนก (avian influenza) ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส H5N1 ที่มีสัตว์ปีกเป็นพาหะ มีการระบาดเข้าสู่ประเทศไทยในบริเวณภาคกลาง ทำให้สัตว์ปีกตายเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ตายจากโรคนี้และที่ต้องฆ่าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จนเป็นสาเหตุให้ประชาชนบางส่วนเลิกเลี้ยงสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่และเป็ด ทำให้ผู้บริโภคก็เกิดความหวาดกลัว ไม่กล้ารับประทานอาหารที่ปรุงจากสัตว์ปีกทั้งสองชนิดนี้ แม้ว่าจะไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้จากคนสู่คนก็ตาม โดยรัฐบาลได้รณรงค์ให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบปิด เพื่อจะได้ควบคุมดูแลสัตว์ปีกของตนไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรค และแนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงจากสัตว์ปีกที่ผ่านความร้อนสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส เนื่องจากเชื้อโรคดังกล่าวไม่สามารถทนความร้อนที่อุณหภูมิดังกล่าวได้ นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลยังได้สร้างความมั่นใจกับผู้บริโภค ด้วยการประกาศว่า หากผู้ใดเสียชีวิตจากการรับประทานอาหารที่ปรุงจากสัตว์ปีกที่อุณหภูมิดังกล่าว รัฐบาลจะมอบเงิน 1 ล้านบาทเป็นการชดเชย ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตที่ต้องได้รับเงินดังกล่าวแต่ประการใด แสดงให้เห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่กล้าที่จะกลับมาบริโภคอาหารที่ปรุงจากสัตว์ปีกอย่างเป็นปกติแล้ว
4.เมื่อเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นบริเวณใต้มหาสมุทรอินเดียขนาด 9.0 ตามมาตราริกเตอร์ ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ (tsunami: ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คลื่นชายฝั่ง) ทำความเสียหายให้แก่ประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา และจังหวัดที่ติดกับทะเลอันดามันของไทย เช่น ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าว มีสถานีโทรทัศน์เพียง 2 สถานีเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และรายงานข่าวได้รวดเร็วที่สุด คือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นสถานีเครือข่ายที่ใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุที่สุด และสถานีโทรทัศน์ไอทีวี เนื่องจากมีเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปทำข่าวได้ในระยะเวลารวดเร็ว และหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้ว ไอทีวียังได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ด้วยการสร้างบ้านใหม่ให้กับชาวบ้านท้องถิ่นเหล่านี้อีกด้วย
รัฐบาลของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ได้สร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน โดยการระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เช่น ทหาร ตำรวจ สภากาชาดไทย เข้าไปยังพื้นที่ที่ประสบภัย และประสานงานกับประเทศเจ้าของสัญชาติของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งกลับประเทศ หากปรากฏศพที่ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด ก็จะมอบหมายให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมดำเนินการเข้าตรวจสอบพิสูจน์เอกลักษณ์ของศพนั้นและประสานงานกับทายาทผู้ตายในการนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาต่อไป หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิแล้ว ก็ได้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติตามชายฝั่งทะเล และจัดให้มีการซ้อมหนีภัยพิบัติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านสามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ได้ และในเวลาต่อมา ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ” โดยเชิญนายสมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเตือนภัยพิบัติ มาเป็นประธานอำนวยการ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5.ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีท่านนี้ ก็คือปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี อันเกิดจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ให้ความสนใจ และไม่ให้ความร่วมมือต่อนโยบายของราชการส่วนกลาง เนื่องจากความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้เกิดขบวนการชาตินิยม โดยมีแกนนำส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ ได้แสดงความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช ไม่ขึ้นกับราชอาณาจักรไทยอีกต่อไป และไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้นในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งต้องถือว่าเป็นปัญหาภายในของไทย ไม่สมควรให้ต่างประเทศเข้ามาร่วมจัดการด้วย เนื่องจากจะกลายเป็นปัญหาการก่อการร้ายสากล อันจะนำไปสู่การลงประชามติให้แบ่งแยกดินแดน “ด้ามขวาน” ออกจากประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยของไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถประมวลเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในยุคของพันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ได้ดังนี้
1.ปี 2545 รัฐบาลมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรียุบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหารที่ 43 (พตท.43) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอ
2.ปี 2547 ในวันที่ 4 มกราคม คนร้ายได้ปล้นปืนจำนวนกว่า 400 กระบอกจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาในวันที่ 12 มีนาคม นายสมชาย นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม ซึ่งรับเป็นทนายความในคดีความมั่นคงให้กับผู้ก่อการร้าย ถูกลักพาตัว และยังไม่ปรากฏร่องรอยจนถึงปัจจุบัน วันที่ 28 เมษายน เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มคนร้ายที่มัสยิดกรือเซะ และในวันที่ 25 ตุลาคม ก็เกิดกรณีเดียวกันที่ตากใบ และในวันที่ 5 ธันวาคม รัฐบาลได้รวบรวมนกกระดาษที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันพับ ไปโปรยบนท้องฟ้าบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงสันติสุขที่คนไทยทั้งปวงปรารถนา และยังได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ” (กอส.) มีนายอานันท์เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย ๆ สาขาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ เพื่อศึกษาหาข้อสรุปอันนำไปสู่สันติสุขในระยะยาวของดินแดนนี้
3.ปี 2548 ในวันที่ 3 เมษายน เกิดเหตุการณ์ระเบิดพร้อมกันถึง 3 จุด ที่ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ หาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และหน้าโรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ จังหวัดสงขลา และยังมีเหตุการณ์วางระเบิดสถานที่ต่าง ๆ ทั้งของราชการและเอกชน ลอบสังหารและลอบทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวและปัญหาความไม่สงบอื่น ๆ เป็นไปโดยสะดวก รัฐบาลจึงได้ออก “พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548” และพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ก็ยังได้แต่งตั้งพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน นายทหารมุสลิมให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.อีกด้วย เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัญหานี้มีความเกี่ยวข้องกับมิติทางความมั่นคงและมิติทางศาสนา จึงควรให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามเข้ามาดูแลรับผิดชอบปัญหานี้โดยตรง และรัฐบาลชุดนี้ ยังได้อำนวยความสะดวกทางการเงินให้กับประชาชนชาวไทยมุสลิม โดยการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand: ISBT) เพื่อเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก Shariah ของศาสนาอิสลาม ที่ไม่ประกอบธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการรับ-จ่ายดอกเบี้ย ในปี 2545 อีกด้วย
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้ผูกขาดฐานเสียงอยู่ในภาคใต้ และเคยเป็นรัฐบาลมาแล้วถึง 2 สมัย ย่อมเข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ไข กลับไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองเลย และยังตำหนิและโจมตีการดำเนินนโยบายของรัฐบาลของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ซึ่งมิใช่คนในท้องถิ่น ไม่มีความเชี่ยวชาญและรู้ซึ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่มีความตั้งใจจริงที่จะสร้างความสันติสุขกลับคืนสู่สังคมไทย…
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
18 ธันวาคม 2551
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s