ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 12 ขบวนการโจรสลัด (4))

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน

(ตอนที่ 12 ขบวนการโจรสลัด (4))

… 3.กลุ่มบุคคลผู้ไม่พอใจต่อประชาชนที่เลือกพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ และเลือกพรรคไทยรักไทย ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการ โดยเฉพาะอาจารย์ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้สูง จึงมักจะดูถูกภูมิปัญญาของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในชนบท ว่าเป็นคนโง่ การศึกษาน้อย เห็นแก่เศษเงินที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณซื้อเสียง และกล่าวหาพรรคไทยรักไทยและพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ว่านโยบายต่าง ที่ให้กับประชาชนนั้น ไม่เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการนำเงินไป หว่านให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง (หรือที่เรียกกันว่าชาวรากหญ้า) แต่ไม่เคยคำนึงถึงผลงานที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคไทยรักไทยทำไว้ให้กับประชาชนเหล่านี้ เนื่องจากนักวิชาการเหล่านี้ เป็นผู้ที่มีทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เช่น มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล มียานพาหนะส่วนตัวให้ขับขี่ และมีฐานะทางการเงินที่ไม่ต้องพึ่งพาบริการทางการเงินที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ สร้างขึ้น และใช้ชีวิตอยู่กับทฤษฎีทางวิชาการ ไม่เคยลงไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน หรือที่สำนวนต่างประเทศเรียกว่า นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างนั่นเอง ซึ่งต่างจากนายกรัฐมนตรีท่านนี้ ที่ได้เดินทางไปรับทราบปัญหาของประชาชนที่เป็นผู้เลือกตนเองเข้ามาบริหารประเทศ และเรียกนักวิชาการกลุ่มนี้ว่า ขาประจำ” ที่มุ่งเน้นแต่การสร้างวาทกรรมโจมตีประชาชนและตัวแทนของประชาชน แต่ไม่เคยคิดที่จะเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเลย และไม่เพียงแต่ที่จะมีมิจฉาทิฐิเป็นการส่วนตัว กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังได้ ล้างสมอง” นิสิตนักศึกษาที่ตนเองสอนอยู่ให้พลอยชิงชังรังเกียจนายกรัฐมนตรีท่านนี้ไปด้วย บุคคลในกลุ่มนี้เป็นอาจารย์อยู่ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง บางรายอาจเกษียณอายุราชการ หรือย้ายไปสอน สถาบันอื่นแล้ว แต่จะขอกล่าวถึงเรียงตามสถาบันที่บุคคลเหล่านี้เคยสอนอยู่ ที่มีชื่อเสียงที่สุด ดังนี้

3.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ จากคณะแพทยศาสตร์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ดร.ไชยันต์ ไชยพร และ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร จากคณะรัฐศาสตร์ นายขวัญสรวง อติโพธิ (น้องชายฝาแฝดของนายแก้วสรร) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ จากคณะสังคมศาสตร์

3.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ดร.บรรเจิต สิงคะเนติ และ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ จากคณะนิติศาสตร์ ดร.วุฒิพงษ์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ดร.เสรี วงษ์มณฑา และ ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ดร.ธีรยุทธ บุญมี จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดร.เจิมศักดิ์ และ ดร.สุวินัย ภรณวลัย จากคณะเศรษฐศาสตร์

3.4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ จากสาขาวิชารัฐศาสตร์

3.5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration: NIDA) เช่น ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เป็นที่น่าสังเกตว่า ดร.ธีรยุทธ และ ดร.สมบัติ เป็นบุคคลเคยที่ร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเป็นการเรียกร้องอำนาจอธิปไตยจากฝ่ายทหารให้แก่ประชาชน โดยในขณะนั้น ดร.ธีรยุทธ เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สมบัติ เป็นนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งบุคคลทั้งสองนี้เป็นแกนนำที่มีบทบาทมากที่สุดของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนนท.) อันเป็นหนึ่งในองค์กรที่ต่อสู้กับฝ่ายทหารในช่วงเวลาดังกล่าว แต่มาถึงในช่วงปี 2548-2549 บุคคลทั้งสองนี้กลับมีความคิดสมยอมฝ่ายเผด็จการ โดยบีบบังคับให้ผู้นำประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกตั้งเข้ามาต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่ตนเองไม่ได้ก่อ

นอกจากสถาบันการศึกษาของรัฐแล้ว ยังมี “นักธุรกิจการศึกษา” ซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเอกชนอีก 2 ราย ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อต้านประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ คือ ดร.อาทิตย์ ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเจ้าของบริษัท ประสิทธิรัตน์ จำกัด (มหาวิทยาลัยรังสิต) และ ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา เป็นเจ้าของบริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (มหาวิทยาลัยเอเชียน)
และก็ยังมีสถาบันวิจัยที่มิได้จัดการศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพลเอกเปรม ในนามของ “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” (Thailand Development Research Institute: TDRI) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ โจมตีรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยโดยอ้างอิงหลักการและทฤษฎีทางวิชาการโดยเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ แต่ละเลยหลักการทางนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งก็มีความจำเป็นในการบริหารประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งมีนักวิชาการหลัก ๆ ที่มักจะโจมตีนโยบายรัฐบาล เช่น ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ และ ดร.อัมมาร สยามวาลาเป็นต้น
ซึ่งสามารถสรุปและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคคลทั้ง 3 กลุ่มในช่วงก่อนปี 2548-2549 ได้ดังนี้
1.นายทหาร “ลูกป๋า” มีภรรยาเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (พลเอกปฐมพงษ์-คุณหญิงสุพัตรา)
2.ราชนิกูลเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์)
3.ราชนิกูล สื่อมวลชน นักธุรกิจบางราย และผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจ เริ่มต่อต้านพันตำรวจโท ดร.ทักษิณในปี 2547 ในนาม “กลุ่มประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก์” (นาวาอากาศตรีประสงค์-นายประชัย-นายอัมรินทร์ คอมันตร์-นายสมาน-นายประพันธ์ คูณมี (ผู้ใกล้ชิดนาวาอากาศตรีประสงค์)-หม่อมราชวงศ์รำพิอาภา เกษมศรี-นางปราไพ ปราสาททองโอสถ (น้องสาวนายแพทย์ปราเสริฐ))
4.ราชนิกูลเป็นสื่อมวลชน (นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นเจ้าของนิตยสารดิฉัน และ Cosmopolitan และผลิตรายการข่าวจราจรทางสถานีวิทยุของกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ความถี่ 100.0 MHz (จส.100) อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงในสถานีโทรทัศน์ไอทีวียุคที่เครือเนชั่นยังดำเนินงานสถานีโทรทัศน์แห่งนี้อยู่)
5.นักธุรกิจมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (นายบุญชัย-ดร.ประกอบ, ดร.คุณหญิงกัลยา, นายโพธิพงษ์)
6.สื่อมวลชนเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (นายถนอมลงสมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง)
7. NGO รวมกลุ่มเป็น พธม.ในปี 2547 (นายสมศักดิ์ โกศัยสุข-นายศิริชัย-นางสาวรสนา-นางสาวสารี-นายพิภพ-นายสุริยะใส)
8.นักวิชาการบางส่วนเป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการของนายสนธิ (ดร.ชัยอนันต์-ดร.ธีรภัทร์)
9.มหาวิทยาลัยเอกชนมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์และข้าราชการหัวโบราณเป็นผู้บริหารและเป็นอาจารย์ (มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นของ ดร.อาทิตย์ และยังมี ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับใบแดงเป็นใบแรกที่จังหวัดราชบุรีเป็นผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ทิวา เงินยวง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยเอเชียนมีนายอานันท์เป็นประธานกรรมการ (นายกสภามหาวิทยาลัย) และมี ดร.คุณหญิงกัลยาเป็นกรรมการ)
10.TDRI มีข้าราชการหัวโบราณและใกล้ชิดกับพลเอกเปรมร่วมเป็นผู้บริหาร (นายอานันท์เป็นประธาน,นายไพจิตร เอื้อทวีกุล,ดร.อาณัติ อาภาภิรมเป็นกรรมการ)

และความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลทั้งสามนี้ ที่มีผลทำให้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ นายกรัฐมนตรีของคนไทยส่วนใหญ่ ต้องพ้นจากตำแหน่ง และต้องเผชิญวิบากกรรมสาหัสอยู่จนถึงปัจจุบันนั้น สามารถลำดับเหตุการณ์ได้ดังต่อไปนี้…

กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร

28 มกราคม 2552

Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s