ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 18 เส้นทางล้มทักษิณ (6))

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
 (ตอนที่ 18 เส้นทางล้มทักษิณ (6))
  
                  วันที่ 2 เมษายน 2549 มีการกระทำอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในการเลือกตั้งคือ ดร.ไชยันต์ ได้แสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมกับการเป็นนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ด้วยการฉีกบัตรเลือกตั้ง โดยอ้างว่าเป็นการ “อารยะขัดขืน” หรือ “แข็งขืนแบบอารยะ” ตามที่ ดร.ธีรยุทธเสนอแนะให้ใช้วิธีการนี้ในการปฏิเสธพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ และผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ พรรคไทยรักไทยได้รับคะแนนประมาณ 16 ล้านคะแนน no vote ประมาณ 10 ล้านคะแนน และได้จำนวน ส.ส. ทั้งสิ้น 460 คน คิดเป็นแบบบัญชีรายชื่อ 99 คน แบบแบ่งเขต 361 คน สำหรับ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่ไม่ครบ 100 คนนั้น สาเหตุมาจากการที่นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้ลาออกไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2549 และในแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดให้เขตเลือกตั้งใดมีผู้สมัครเพียงคนเดียว ผู้สมัครนั้นต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ในหลายเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะในภาคใต้ ผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยที่ลงเพียงคนเดียวได้คะแนนเสียงไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะเจ้าของพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ พรรคไทยรักไทยจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ทางการเมืองในครั้งนี้ไปได้ เช่น การสลับผู้สมัครในเขตที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งไปลงสมัครในเขตเลือกตั้งอื่น และผลจากการไม่ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการใช้สิทธิของประชาชนในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศนี้เอง ที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายอำนาจนอกระบบ ในขณะที่พรรคไทยรักไทยถูกฝ่ายเดียวกันนี้ทำลายในเวลาต่อมา โดย ส.ส.แบบแบ่งเขตที่ไม่ครบจำนวนนี้ กกต.ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 23 เมษายน 2549 ซึ่งขาด ส.ส.แบบแบ่งเขตอยู่อีก 40 คน แต่ก็ยังมีผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 20 อีก ซึ่ง กกต.ได้จัดเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 29 เมษายน 2549 และในวันที่ 4 เมษายน 2549 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ก็ได้ประกาศเว้นวรรคทางการเมือง มอบหมายให้พลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแทน

วันที่ 19 เมษายน 2549 มีบุคคลผู้มีชื่อเสียงได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.เช่น นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ ASTV นายสมัคร นายสมบัติ เมทะนี ศิลปินนักแสดง ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา นายกล้านรงค์ และนางสาวรสนา จาก กทม. นายอภิชาติ ดำดี นักพูด จากจังหวัดกระบี่ นายสดใส โรจนวิชัย (สดใส ร่มโพธิ์ทอง หรือสดใส รุ่งโพธิ์ทอง) ศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่ง จากจังหวัดปทุมธานี และมี ส.ว.อีกส่วนหนึ่งเป็นนักการเมืองหรือเครือญาติ โดยเฉพาะคู่สมรสของอดีต ส.ส.หรือรัฐมนตรี เนื่องจากประชาชนมักจะรู้จักคุ้นเคยกับนักการเมืองเหล่านี้มาก่อนแล้ว เมื่อบุคคลเหล่านี้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนก็จะไปลงคะแนนให้อีก จึงทำให้นักวิชาการและสื่อมวลชนมักจะโจมตีวุฒิสภาว่าเป็น “สภาผัวเมีย” แต่ ส.ว.บางคนก็มิได้ผ่านการรับรองจาก กกต.เนื่องจากมีพฤติกรรมเข้าข่ายการหาเสียง เช่น นางสาวรสนาที่ทำงานให้กับ พธม. ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการเลือกตั้ง

วันที่ 25 เมษายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองสูงสุดเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ โดยพระองค์ได้มีพระราชดำรัสแนะแนวทางดับวิกฤติการณ์ของชาติโดยมีสาระสำคัญว่า การเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว และได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 20 ไม่น่าจะเป็นประชาธิปไตย และได้ทรงกล่าวถึงรัฐธรรมนูญมาตรา 7 ว่าไม่ได้หมายความว่าเปิดโอกาสให้พระมหากษัตริย์พระราชทานนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีพระราชทานไม่ใช่ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยได้ทรงยกตัวอย่างกรณีการแต่งตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยมีรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตามรัฐธรรมนูญ มิได้ทรงแต่งตั้งขึ้นลอย ๆ  และยังได้ทรงตำหนิแนวคิดนายกรัฐมนตรีพระราชทานว่าเป็นการปกครองแบบมั่ว ไม่มีเหตุผล ซึ่งหลังจากที่มีพระราชดำรัสนี้แล้ว ก็ยังไม่มีผู้ที่เคยเสนอแนวความคิดอันระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเช่นนี้ออกมาแสดงความสำนึกรับผิดชอบเลยแม้แต่รายเดียว

วันที่ 28 เมษายน 2549 นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา ดร.อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด และนายผัน จันทรปาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้หรือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขวิกฤติของชาติ โดยตกลงที่จะ “สมยอม” การตัดสินคดีความที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 เมษายนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งขัดกับกระบวนการยุติธรรมที่ศาลต่าง ๆ ต้องเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน โดยเริ่มจากการที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ 3 ในวันถัดไป และระบุว่าการเลือกตั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 วันที่ 29 เมษายน 2549 พรรคฝ่ายค้านเดิมทั้ง 3 พรรค ต่างตกลงที่ร่วมแก้ไชวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ ด้วยการส่งผู้สมัครในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งต่อไป หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 เป็นโมฆะ 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 ศาลอาญาประทับรับฟ้อง กรณีที่มีผู้กล่าวหาว่า กกต. 4 คน (ตามกฎหมายต้องมี กกต. 5 คน แต่นายจรัล บูรณพันธุ์ศรี เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ จึงคงเหลือ 4 คน คือพลตำรวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ ประธาน กกต. นายวีระชัย แนวบุญเนียร นายปริญญา นาคฉัตรีย์ และพลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ) จัดการเลือกตั้งโดยมิชอบ และต่อมาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 พลเอก ดร.จารุภัทรได้ลาออกจากการเป็น กกต. จึงเหลือ กกต.ทั้งสิ้น 3 คน ที่ถูกพิพากษาจำคุกในคดีนี้เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 และได้ลาออกในวันถัดมา หลังจากที่ถูกส่งตัวเข้าจำคุกในเรือนจำ ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีนี้ 

วันที่ 8 และ 16 พฤษภาคม 2549 ตามลำดับ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย และศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 เป็นโมฆะ เนื่องจากการหันคูหาออกนอกหน่วยเลือกตั้ง ทำให้สาธารณชนสามารถรับทราบได้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใด พรรคใด ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ และมีพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ลงสมัครเพียงพรรคเดียว จึงควรจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยให้รัฐบาลแก้ไขพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2549 ซึ่งต่อมารัฐบาลได้กำหนดวันที่ 15 ตุลาคม เป็นวันเลือกตั้งใหม่ และพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ก็ได้ประกาศให้เว้นวรรคทางการเมืองเป็นโมฆะไปด้วย  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำชี้ชาดของอนุญาโตตุลาการในคดีไอทีวี เนื่องจาก สปน.เห็นว่าคำขี้ขาดดังกล่าวเป็นการแก้ไขสาระสำคัญของสัญญาสัมปทานฯ สัญญาสัมปทานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา เนื่องจากไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และในสัญญาสัมปทานฯ ระบุว่าให้คู่สัญญามาตกลงกันเพื่อหามาตรการชดเชยความเสียหาย ไม่ใช่ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการ และในวันเดียวกันนี้ พธม.ได้เดินทางไปที่อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระรามที่ 1 ซึ่งเป็นสำนักงาน กกต. เพื่อกดดันให้ กกต.ลาออกรับผิดชอบที่จัดการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

และตลอดการชุมนุมของ พธม.ที่ผ่านมา ได้มีบุคคลในหลาย ๆ ภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแนวร่วมของ พธม. เรียกร้องให้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น แต่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนจำนวนมากเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ ตามวิถีทางแห่งกฎหมายและระบอบประชาธิปไตย การจะพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นไปโดยเงื่อนไขแห่งกฎหมายและเป็นไปตามกติกาประชาธิปไตยเท่านั้น ประชาชนเสียงข้างน้อยจะมาบีบบังคับขืนใจให้ลาออกนั้นย่อมไม่อาจที่จะกระทำได้ และพันตำรวจโท ดร.ทักษิณก็ได้ประกาศจุดยืนตลอดมาด้วยเหตุผลนี้เช่นกัน…

  

กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร

13 กุมภาพันธ์ 2552

Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s