ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 22 นิติบัญญัติหรือบริหารก็พวกเดียวกันทั้งนั้น)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 22 นิติบัญญัติหรือบริหารก็พวกเดียวกันทั้งนั้น)
..ต่อมาในอีก 7 วัน ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับพลเอกสุรยุทธ์ เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำลายล้างรัฐบาลประชาธิปไตย หรือไม่ก็เป็นอดีตข้าราชการแทบทั้งสิ้น เช่น
1.นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพซึ่งมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
เป็นเจ้าของ และมีพลเอกเปรมเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2.คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3.ดร.ธีรภัทร์ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการและนักวิชาการแนวร่วม พธม. เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4.พลเอกบุญรอด สมทัศน์ เพื่อน นตท.1 และนายทหารคนสนิทของพลเอกสุรยุทธ์ในช่วงที่รับราชการ และนายทหารลูกป๋า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
5.นายนิตย์ พิบูลสงคราม อดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลาย ๆ ประเทศ และบุตรชายของจอมพลแปลกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
6.นายสวนิต คงสิริ อดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลาย ๆ ประเทศเช่นเดียวกับนายนิตย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
7.ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8.พลเรือเอกธีระ ห้าวเจริญ อดีต ผบ.ทร. และนายทหารลูกป๋า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
9.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม เจ้าของบริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ จำกัด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) และอดีตอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10.นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยและเป็นชาวไทยมุสลิม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
11.นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีต ผอ.ศอ.บต. และเป็นชาวจังหวัดสงขลาเหมือนพลเอกเปรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
12.นายชาญชัย อดีตประธานศาลฎีกา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
13.นายอภัย จันทนจุลกะ อดีตผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ในปี 2545 เปลี่ยนชื่อตามภารกิจเป็นกระทรวงแรงงาน) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
14.คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและนักวิชาการแนวร่วม พธม. เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
15.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีต ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเซนต์คาเบรียลกับพลเอกสุรยุทธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และอดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ในปี 2546 เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17.นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขและแกนนำกลุ่มแพทย์อาวุโสซึ่งเป็นแนวร่วม พธม. เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ด้วยเหตุที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มข้าราชการหัวโบราณที่ใกล้ชิดกับพลเอกเปรมและกลุ่มแนวร่วมของ พธม.นี้เอง จึงทำให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ถูกตั้งฉายาต่าง ๆ เช่น “รัฐบาลเปรม 5+1” “รัฐบาลขิงแก่” “รัฐบาลฤาษีเลี้ยงเต่า” “รัฐบาล 3,000 ปี” เป็นต้น
นอกจากคณะรัฐมนตรีที่ คมช.ตั้งขึ้นไว้เพื่อเป็นตัวแทนของตนในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 คมช.ยังได้แต่งตั้ง สนช.จำนวน 242 คน มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น ข้าราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารภาคเอกชน สื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นองค์กรนิติบัญญัติที่ตอบสนองต่อตนเองแทนรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่ง สนช.ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับสิทธิพิเศษในการดำรงตำแหน่งเดิมได้ต่อไป และรับเงินเดือนจากทั้งสองทาง คือทั้งในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นอยู่เดิมและในฐานะ สนช. อีกทั้งยังมีข้าราชการตุลาการบางคนที่มาเป็น สนช. อันเท่ากับมีผลประโยชน์ทับซ้อนในงานนิติบัญญัติอีกด้วย และเป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มผู้ร่วมทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งที่เป็นข้าราชการทหาร ข้าราชการตุลาการ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และสื่อมวลชนแนวร่วม พธม. ต่างก็ได้รับการปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็น สนช.หลายคน เช่น
1.นายกำแหง ภริตานนท์ รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์พันตำรวจโท ดร.ทักษิณอย่างรุนแรงและไร้จรรยาบรรณ จนกระทั่งตนเองถึงแก่กรรม จึงมีผู้ใกล้ชิดนามปากกา “เขื่อนขันธ์” เขียนบทความในลักษณะเช่นเดียวกันจนถึงปัจจุบัน
2.พลตรีคณิต สาพิทักษ์ (ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลโท) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3.นายคำนูณ สิทธิสมาน ผู้บริหารกลุ่มบริษัทผู้จัดการ
4.พลตรีจำลอง แกนนำ พธม.
5.ดร.ฉลองภพ นักวิชาการจาก TDRI
6.ดร.ชัยอนันต์ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
7.นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
8.นายณรงค์ โชควัฒนา ผู้บริหารกลุ่มสหพัฒนพิบูล
9.พลตรีดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลโท) ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
10.นายตวง อันทะไชย แนวร่วม พธม.สายข้าราชการครู
11.นางเตือนใจ ดีเทศน์ แนวร่วม พธม.สาย NGO
12.นายทวี สุรฤทธิกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13.พลเรือเอกบรรณวิทย์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และนายทหารลูกป๋า
14.ดร.บวรศักดิ์ นักวิชาการผู้ใกล้ชิดพลเอกเปรมในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดสงขลาด้วยกัน
15.พลเอกปฐมพงษ์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนายทหารลูกป๋า
16.นายประพันธ์ คูณมี ผู้ใกล้ชิดนาวาอากาศตรีประสงค์
17.พลตรีประพาศ ที่ปรึกษา ผอ.ททบ.5
18.ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
19.พลโทประยุทธ์ จันทร์โอชา (ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลเอก) แม่ทัพภาคที่ 1
20.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ทบ.
21.นาวาอากาศตรีประสงค์ แนวร่วม พธม.สายสื่อมวลชน
22.พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4
23.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
24.พลเรือโทพะจุณณ์ ตามประทีป หัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรี ผู้ใกล้ชิดพลเอกเปรม
25.นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมายและคอลัมนิสต์นามปากกา “สิริอัญญา-ข้างประชาราษฎร์” จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
26.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นักกฎหมายผู้ร่วมร่างประกาศ รสช. และ คปค.และอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัย รสช.
27.ดร.วิษณุ นักวิชาการผู้ใกล้ชิดพลเอกเปรมในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดสงขลาและเป็นญาติกับ ดร.บวรศักดิ์
28.ดร.วุฒิพงษ์ แนวร่วม พธม.สายนักวิชาการ
29.พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม และหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ คมช.
30.นายสมชาย แสวงการ แนวร่วม พธม.สายสื่อมวลชน
31.ดร.สมบัติ อาจารย์ NIDA (ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
32.นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ผู้บริหารกลุ่มสหพัฒนพิบูล
33.นายสำราญ รอดเพชร ผู้บริหารกลุ่มบริษัทผู้จัดการ
34.ดร.สุรพล อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35.นายโสภณ สุภาพงษ์ แนวร่วม พธม.สาย NGO
36.พลเอกอู้ด เบื้องบน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และนายทหารลูกป๋า
ซึ่ง สนช.ได้ประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 เลือกนายมีชัยเป็นประธาน สนช.
และในส่วนของฝ่ายตุลาการ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ได้กำหนดให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจำนวน 9 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นรองประธาน ผู้พิพากษาศาลฎีกา 5 คน และตุลาการศาลปกครองสูงสุด 2 คน มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแทนศาลรัฐธรรมนูญ และให้โอนคดีที่ยังค้างอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2549 ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญดำเนินการต่อไป
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
20 กุมภาพันธ์ 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s