ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 36 คตส. นอมินีเปรม)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 36 คตส. นอมินีเปรม)
  
ก่อนที่จะกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของปราสาทพระวิหาร ขอกล่าวถึงผลงานอัปยศอีกชิ้นหนึ่งของ คมช. คือ คตส. ที่สิ้นสุดการดำเนินงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และได้ส่งมอบงานที่ค้างอยู่ให้แก่ ป.ป.ช. และ พธม.ก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจ คตส. ในการทำงานให้เป็นไปตามความประสงค์ของตน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ซึ่งจนถึงวันสิ้นสุดการดำเนินงาน คตส.ได้มีผลงานที่กล่าวหาพันตำรวจโท ดร.ทักษิณจำนวน 18 เรื่อง มีความคืบหน้าดังนี้ 

          กลุ่มที่ 1 ส่งฟ้องศาลไปแล้ว 5 คดีดังนี้ 

          1.การจัดซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก ของคุณหญิงพจมาน ซึ่งศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ด้วยมติ 5 ต่อ 4 ว่า พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เป็นผู้กำกับดูแลกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เนื่องจากเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องดูแลหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะเป็นนิติบุคคลอิสระจากการกำกับดูแลของรัฐบาล อีกทั้งประกาศ คปค.ฉบับที่ 30 ที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง คตส. ขึ้นมาดำเนินคดีนี้ และส่งคดีให้ศาลพิจารณา ก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการยึดอำนาจนั้น ทหารยึดไว้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร โดยไม่แตะต้องอำนาจตุลาการเลย และศาลยังมีความเห็นเพิ่มเติมในคำพิพากษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีอคติของฝ่ายตุลาการได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ย่อมใช้อำนาจของตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกรงใจ ทำให้การยินยอมคุณหญิงพจมานในฐานะคู่สมรส เพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินโดยเปิดเผยและโดยราคาที่สูงกว่าผู้เข้าประมูลรายอื่น ต้องส่งผลให้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณต้องถูกจำคุก 2 ปี แต่คุณหญิงพจมานในฐานะผู้ซื้อและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ในฐานะผู้ขายไม่มีความผิดแต่อย่างใด จนทำให้หนังสือพิมพ์ผู้จัดการของนายสนธิ เรียกพันตำรวจโท ดร.ทักษิณว่า “นักโทษชาย” จนถึงปัจจุบัน และนำไปสู่การที่ พธม.เรียกอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ว่าเป็น “ผู้ร้ายหนีอาญาแผ่นดิน” ในคดีที่สุดบัดซบเช่นนี้

          2.การหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษีการโอนหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น ของคุณหญิงพจมานที่โอนหุ้นให้กับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายบุญธรรม โดยศาลอาญาได้พิพากษาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ให้คุณหญิงพจมานและนายบรรณพจน์จำคุกคนละ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ท่ามกลางความผิดปกติหลายประการในคำพิพากษาฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพิพากษาโดยศาลอาญา มิใช่ศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งมีเขตอำนาจรับผิดชอบโดยตรง การพิพากษาคดีภาษีอากรที่มีโทษจำคุก ทั้งที่เป็นการโอนหุ้นให้โดยธรรมจรรยาของบุคคลในครอบครัว และความเห็นของศาลในคำพิพากษาที่ระบุว่า คุณหญิงพจมานเป็นคู่สมรสนายกรัฐมนตรี มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าบุคคลทั่วไป จึงควรลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งที่คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 ก่อนที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณจะเป็นนายกรัฐมนตรีเสียอีก 

          3.คดีหวยบนดิน โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลพันตำรวจโท ดร.ทักษิณได้นำเงินที่ได้จากการออกหวยบนดินไปใช้ในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายว่า เมื่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับฟ้องคดีนี้แล้ว รัฐมนตรี 3 คนที่ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลของนายสมัคร ซึ่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณด้วย คือนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ และนางอุไรวรรณ จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ แต่ก็เป็นที่น่าดีใจว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่าเป็นคณะรัฐมนตรีคนละชุดกัน จึงไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ 

          4.คดีการจัดซื้อกล้ายาง โดยกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกนโยบายการปลูกยางพาราทั่วประเทศเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ และมีการส่งมอบกล้ายางที่เน่าตายเป็นจำนวนมากให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเพาะปลูกในฤดูฝน 

          5.คดีการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่รัฐบาลพม่า เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้บริษัทในเครือชิน คอร์ปอเรชั่น ขายสินค้าให้กับรัฐบาลพม่า
กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ 7 คดีดังนี้
6.กรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX 9000 โดยกล่าวหาว่าบริษัทผู้ขาย CTX 9000 ให้สินบนเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไทยซื้อ CTX 9000 เพื่อนำไปใช้ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7.กรณีการประมูลท่อร้อยสายไฟฟ้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกล่าวหาว่ามีการกีดกันบริษัทเอกชนอื่นเข้าประมูล
8.กรณีธนาคารกรุงไทยอนุมัติเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้กับกลุ่มบริษัทกฤษดามหานคร โดยกล่าวหาว่าพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้รับประโยชน์
9.กรณีการถือหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น โดยกล่าวหาว่าพันตำรวจโท ดร.ทักษิณให้บุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวถือหุ้นแทน ทำให้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณยังได้รับประโยชน์ และดำเนินนโยบายทางการเมืองที่ทำให้ชิน คอร์ปอเรชั่นได้ประโยชน์เช่นกัน 
จนกระทั่งขายหุ้นให้แก่กลุ่ม Temasek จึงขอให้ศาลยึดเงินที่พันตำรวจโท ดร.ทักษิณได้รับจากเงินปันผลและการขายหุ้น จำนวนประมาณ 76,621 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน และระหว่างที่ยังมิได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น คตส.ก็ยังได้ออกคำสั่งอายัดเงินดังกล่าวไว้อีกด้วย

          10.กรณีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับชิน คอร์ปอเรชั่น เช่น การนำภาษีสรรพสามิตไปหักจากค่าสัมปทาน และการออกกฎหมายเพื่อให้บริษัทต่างชาติเข้าถือหุ้นในกิจการโทรคมนาคมได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 49

          11.กรณีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ตอบข้อหารือบุคคลในครอบครัวชินวัตรกรณีการชำระภาษีที่เกี่ยวกับการซื้อขายและโอนหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น

          12.กรณีบ้านเอื้ออาทร (การจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับประมูลโครงการ)

          กลุ่มที่ 3 ส่งให้ ป.ป.ช.ดำเนินการต่อ 6 คดีดังนี้

          13.กรณีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของ กทม. โดยกล่าวหาว่าการทำข้อตกลงซื้อขายรถและเรือดับเพลิงที่ทำไว้ตั้งแต่สมัยนายสมัคร ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐ ทั้งที่นายอภิรักษ์ได้ยกเลิกข้อตกลงฉบับที่ออกในสมัยนายสมัคร และมีการจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ที่ทำให้รัฐเสียหายมากขึ้น

          14.กรณีการทุจริตในการก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลางเกษตรและอาหาร จำกัด โดยกล่าวหาว่ามีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงให้กับบริษัทบางแห่ง

          15.กรณี Airport Link โดยกล่าวหาว่า รฟท. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินที่ใช้ในก่อสร้างโครงการนี้ให้กับบริษัทเอกชน

          16.กรณีบ้านเอื้ออาทร (อดีตผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ทุจริตโดยการให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างซื้อที่ดินจาก กคช. และให้ กคช.ซื้อโครงการที่บริษัทนี้ก่อสร้างเสร็จ และการปลอมแปลงเอกสารการประเมินราคาที่ดิน)

          17.กรณีการกล่าวหาพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น ไปซื้อกิจการสโมสรฟุตบอล Manchester City

          18.กรณีให้นายบรรณพจน์ถือหุ้นบริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัดแทนพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ

          ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ในคดีที่พนักงานอัยการมีความเห็นแย้งกับ คตส. ในเรื่องการสั่งคดีและในเรื่องสำนวนคดี คตส.ก็ยังคงดึงดันที่จะฟ้องคดี เพื่อให้เป็นไปตามอาณัติของ “มือที่มองไม่เห็น” โดยขอให้สภาทนายความซึ่งนายสักเคยเป็นนายกสภา จัดทนายความมาให้เพื่อฟ้องคดีดังกล่าวด้วยตนเอง เช่น คดีหวยบนดิน คดีกล้ายาง และคดีให้พม่ากู้เงิน และสภาทนายความโดยนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นองค์กรที่ควรจะพิทักษ์ความยุติธรรมให้กับประชาชน และเป็นที่พึ่งทางกฎหมายให้กับประชาชนได้ แต่กลับสมยอมและขายตัวให้กับอำนาจนอกระบบอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับที่เคยเรียกร้องนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 7 มาแล้ว…
  
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
6 มีนาคม 2552
Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s