ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน (ตอนที่ 38 ดาวกระจายทำลายชาติ)

ลากไส้ “พันธมาร” ผลาญแผ่นดิน
(ตอนที่ 38 ดาวกระจายทำลายชาติ)
นอกจากการกดดันรัฐบาลให้ลาออกเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ตนเองปรารถนา และเพื่อขัดขวางไม่ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบแล้ว พธม. ก็ยังได้ใช้ยุทธวิธี “ดาวกระจาย” เคลื่อนขบวนไปกดดันหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่ไม่สนองตอบต่อความประสงค์ของตน เช่นเดียวกับในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ เช่นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ได้เดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีต่อพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เดินทางไปรวมพลที่สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อเคลื่อนขบวนไปกดดัน กกต.ให้ดำเนินคดีกับพรรคพลังประชาชน วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เดินทางไปยัง สตช. เพื่อเร่งรัดคดีของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ได้ส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา เพื่อถอดถอนสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับโจร คมช. ที่ พธม.มองว่าเป็นการแก้ไขเพื่อให้พันตำรวจโท ดร.ทักษิณและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ และส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช.เพื่อถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา

และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ได้เดินทางไปยัง ปตท.เพื่อกดดันให้เปลี่ยนแปลงสถานภาพจากบริษัทมหาชนจำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดิม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ ทั้งที่ปัจจุบันรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังยังถือหุ้นใน ปตท.เกินกึ่งหนึ่ง ปตท.จึงยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ และการให้ ปตท.เปลี่ยนสถานะกลับไปเป็นรูปแบบเดิม จะขัดกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นคดีที่นางสาวรสนา แนวร่วม พธม.นั่นเองเป็นผู้ฟ้องเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 และศาลก็ได้พิพากษาให้ ปตท.คืนที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนให้รัฐบาล และไม่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยศาลระบุในคำพิพากษาว่า (ปตท.คือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 คือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

“แต่เมื่อปรากฏว่า การเปลี่ยนสภาพ ปตท. ไปเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้ดำเนินการจนล่วงเลยขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ มีการจดทะเบียนจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จนกระทั่งมีการนำหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2544 เวลาล่วงเลยไปถึง 5 ปี มีการซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ลงทุนในหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จำนวนมาก มีการก่อนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 กับบุคคลภายนอก อีกทั้งปรากฏว่า ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 หุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 8.4 แสนล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับหนึ่ง หากมีการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินและสิทธิทั้งหลายที่มาจากการใช้อำนาจมหาชนของรัฐ กลับไปเป็นของ ปตท.ดังเดิม แต่การเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่า อาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดทุนรวมถึงตลาดเงิน และบุคคลภายนอกที่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอีกนานัปการด้วย”

และความเห็นแย้งของตุลาการเสียงข้างน้อย 2 ใน 5 คน ที่เห็นว่าไม่ควรรับคำฟ้องในคดีนี้ไว้พิจารณา ก็มีความน่าสนใจเช่นกัน โดยตุลาการเสียงข้างน้อยได้ให้ความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ระบุในคำฟ้องว่า หากเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป ปตท.แล้ว ราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้มจะลงลงหรือไม่ อย่างไร…

กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร

6 มีนาคม 2552

Advertisements

เกี่ยวกับ armypds50

1.Private Life - Born in June,30 1989 at Police General Hospital Patumwan District of Bangkok -The only children of Thanabat Nuchkamseang (Member of the Council of Koh Wai Municipaility, Nakorn Nayok Province in 1999-2007,2012-Present) and Duenchine Amalashthira 2.Religion Buddhist 3.Education - 1993 Pre-Kindergarten at Anubal Nakorn Nayok School, Nakorn Nayok Province - 1994-2002 Kindergarten and Primary Education at Anubal Watpichaisongkram School, Samut Prakarn Province (Student ID: 5337) - 2002-2005 Junior Secondary Education at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2005-2008 Senior Secondary Education in Science-Mathematics Program at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 12113) - 2008-2012 Graduated Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) at Kasetsart University, Chatuchak District of Bangkok (Student ID: 51055325) - 2012-2013,2013-2016 Graduate Student and Graduated Master of Engineering (Electrical Engineering) at Chulalongkorn University, Patumwan District of Bangkok (Student ID: 5570128021,5670520421) 4.Proudly Performance (External school) - 2001 Received 3rd award from Astronomy Quiz Challenge (Provincial) by Samutprakarn Provincial Educational Office - 2002 Participated in Thai Encyclopedia Quiz Challenge (Regional) by Ministry of Education - 2004 Received 3rd award from Energy Saving and Using Mass Transportation Promotion Motto by Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport - 2005 Received 3rd award from Political Game Quiz by The King Communicaton Company Limited - 2005 Received 1st award from Library Using and Information Searching by Assumption University - 2006 Participated in Academic Quiz by National Institute of Development Administration - 2006 Participated in "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) The Champion 2006 by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2006 Participated in Economist Quiz by Faculty of Economics, Chulalongkorn University - 2010 Produced nickname "Hoi Nerawin" for Bhumjaithai Party by Political Science Association of Kasetsart University 5.Work experience - 2007 Subcontractor for Land Certificate copying for making land database of Ladluang Municipality by OGIS Company Limited - 2011 Internship Student in Production and Broadcasting Technical Department of Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (Television Channel 7) - 2012-2015 Tutor for Grade 3-5 students in 5 main substances of learning - 2013-2014 Preparing master copy of "Electrical Engineering Mathematics" textbook in 4th edition printing for Prof.Mongkol Dejnakarintra, Ph.D. 6.Training - 2006 "Ngoen Tong Khong Mee Kha" (The Valued Money) by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand - 2012 "Huawei Telecom Seeds Project" by Huawei SE Asia Region - 2016 Modern Public Management (mini MPM) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand - 2016 Modern Business Administratioin (mini MBA) (Self-studied) by Office of the Public Sector Development Commission, Office of the Prime Minister of Thailand 7.Private Interest - Reading in interested Topics e.g. Political (Contemporary Political History), Economic (Financial), Social (Education and Sexual Social Problem) and Science and Technology - Listening contemporary songs that have appreciated meaning - Consume freedom mass media e.g. Asia Update TV (TV24),P&P Channel (1TV),UDD Channel (Peace TV),4 Channel (ND Channel,NBTV), Daily World Today Newspaper
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s